Sociální pracovník/ce (Mělník)

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Sociální pracovník/nice organizační složky Služby prevence města Mělníka

Místo výkonu práce: Město Mělník; Služby prevence města Mělník, služby azylový dům a noclehárna

Charakteristika vykonávané činnosti: samostatný výkon specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci, zajišťování sociálně-právního poradenství, poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé sociální situace, analytická, metodická a koncepční činnost v sociální oblasti, depistážní činnost, zpracování projektové dokumentace SS, apod. 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • vzdělání dle z. č. 108/2006 Sb.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oblasti sociální práce nebo příbuzných oborů dle zákona 108/2006 Sb.
 • praxe v oboru (i formou stáží a dobrovolnictví)
 • orientace v projektové dokumentaci
 • kreativita, samostatnost a spolehlivost
 • dobré komunikační, organizační a prezentační schopnosti
 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 • prokazatelný zájem o danou problematiku včetně znalosti daných oblastí
 • znalost problematiky pobytových sociálních služeb, znalost příslušných právních předpisů, SQSS apod.
 • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, internet, e-mail atd.)
 • ochota stále se vzdělávat a pracovat na vlastním rozvoji
 • řidičský průkaz skupiny B

Nabídka:

 • pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
 • kreativní pracovní náplň,
 • práce pod supervizí
 • možnosti dalšího vzdělávání a prohlubování kvalifikace,
 • platové ohodnocení dle dosavadních zkušeností
 • benefity dle kolektivní smlouvy MÚ Mělník

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
 • motivační dopis
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Předpokládaný termínu nástupu: 1.11.2014/1.1.2015

Lhůta pro podání přihlášky: 29.10.2014

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu Městský úřad, personální a mzdové oddělení, nám. Míru 1, 276 01 Mělník, bližší informace na tel. č. 605 703 597

e-mail: e.vetesnikova@melnik.cz
web: http://www.melnik.cz