Online články

Sekce Online články je publicistiko-odbornou částí časopisu Sociální práce | Sociálna práca. Část článků se vztahuje k tématům jednotlivých čísel časopisu dle edičního plánu, další články reagují na aktuální dění v prostředí sociální práce, sociální politiky a příbuzných oborů (např. adiktologie, psychologie, sociologie). Posílat je možné texty do těchto rubrik: O čem se mluví, Fakta, legislativa a dokumenty a Inspirace pro praxi

Od akademických textů se liší tím, že neprocházejí recenzním řízením. Každému článku se věnuje některá z našich redaktorek, která s Vámi bude konzultovat oborovou přiměřenost  Vašeho textu a pomůže Vám jej nasměrovat tak, aby byl co nejpřínosnější pro čtenáře časopisu.

 

Od alkoholu sušíme celý rok

Měsíc únor je časem, kdy si každý z nás může vyzkoušet jaké to je nepít. Zkusit si plánovanou očistu od alkoholu. Vychutnat si oblíbené jídlo bez alkoholu, setkání s přáteli bez alkoholu, zvládnout náročné momenty bez alkoholu. Armáda spásy letos poprvé otevřela virtuální NEhospodu u Suchánků a zaměřila tak svou pozornost na službu následné péče Dům pod Svahem v Havířově, která pomáhá mužům závislým na alkoholu vrátit se zpět do plnohodnotného běžného života. Život v abstinenci je celoživotní vědomá práce a klienti, se kterými pracujeme, jsou živoucím důkazem toho, že je to sice těžká cesta, ale uskutečnitelná. Tito muži s podporou komplexního terapeutického programu upevňují každým dnem svou abstinenciZobrazit text

Fenomén dítěte v systému – péče o ohrožené děti a jejich nejvyšší zájem

Problematika péče o ohrožené děti a jejich odebrání z péče rodiny je velmi složitým procesem. I samotní odborníci přistupují k celé záležitosti velmi obezřetně. Mohou však nastat případy, kdy veškerá sanace rodiny selhala a je zapotřebí dítě umístit do náhradní rodinné výchovy. Při rozhodování o formě náhradní rodinné výchovy je zapotřebí brát na zřetel nejlepší zájem dítěte. I proto jsme se rozhodli v říjnu roku 2020 uspořádat online konferenci V nejvyšším zájmu dítěte, kde se setkali odborníci ze stran státního aparátu i lidé, kteří jsou každodenně s touto skupinou dětí a mladých dospělých v kontaktu. Záštitu nad konferencí převzala paní senátorka MUDr. Jitka Chalánková, která k tématuZobrazit text

Inovativní přístupy ke snižování rizik v prostředí nočního života a zábavy

Pod pojmem terénní práce v prostředí zábavy si běžně člověk znalý obdobných služeb nejspíše představí pracovníky, jak se v klubu baví s návštěvníky o nástrahách nočního života, případně jak pečují o osoby, které to přehnaly ať už s alkoholem nebo jinými látkami. Potenciální oblast působení je však mnohem širší, než se může na první pohled zdát. Hlavní rizika, na které se program Hard & Smart Společnosti Podané ruce zaměřuje, jsou užívání jak legálních, tak nelegálních látek, rizikový sex, ochrana sluchu a zdraví obecně, bezpečný návrat z akce domů aj. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? NemáteZobrazit text

Evaluácia dobrovoľníckych programov v zariadeniach sociálnych služieb

Tento článok má pomôcť zamestnancom zariadení sociálnych služieb takúto evaluáciu alebo meranie naplánovať a zrealizovať a zistiť, aký reálny vplyv majú ich dobrovoľnícke aktivity či dobrovoľnícke programy. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Pracovné podmienky sociálneho pracovníka v sociálnych službách Politický a právny rámec problematiky násilia páchaného na ženách v reflexii služieb na podporu žien zažívajúcich násilie Inovatívna forma špecializovaného vzdelávania sociálnych pracovníkov na Slovensku Sociálna asistencia ako súčasť nízkoprahových harm reduction služieb pre vylúčené komunity ľudí užívajúcich drogy a ľudí pracujúcichZobrazit text

Evaluace sociálně inovačního projektu testujícího interkulturní práci v rámci Magistrátu města Brna

Ve svém příspěvku prezentuji své zkušenosti s evaluací sociálně inovačního projektu. Realizátorem projektu s názvem „Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně“ byl Magistrát města Brna, v rámci kterého byli v letech 2017–2019 zaměstnáni čtyři interkulturní pracovníci [1]. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy 6/2020 – Evaluace v sociální práci Když se řekne „Interkulturní práce“ (…) Metodik projektu, 2x sociální pracovník projektu (Ostrava) Asistent v dílně (Ořechov u Brna) Předávání informací o klientech v rámciZobrazit text

Projekt Krajské rodinné politiky propojuje aktéry rodinné politiky na celostátní i regionální úrovni

Systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů (zkráceně Krajská rodinná politika) [1] vznikl s cílem zlepšit koordinaci celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin. [2] Jednou ze zásadních a klíčových náplní projektu je síťování aktérů rodinné politiky na celostátní i regionální úrovni v rámci odborných platforem, v nichž dochází ke vzájemné komunikaci a spolupráci různých aktérů, sdílení dobré praxe a know-how z oblasti rodinné politiky. MPSV vnímá regionální rodinnou politiku jako nenahraditelnou, jelikož vychází ze specifik jednotlivých regionů a potřeb rodin v nich žijících. Přístupem zaměřeným na lokální a regionální úroveň rodinné politiky následuje Česká republikaZobrazit text

Den dětí ulice

Dánská definice dětí ulice přijatá účastníky průzkumu v letech 1992–1993: „Děti ulice jsou děti nebo mladí lidé pod osmnáct let, kteří žijí kratší, nebo delší dobu na ulici. Jsou to děti, které žijí tak, že se potulují z místa na místo, mají svoje skupiny vrstevníků a kontakty na ulici. Oficiálně mohou mít tyto děti adresu bydliště u svých rodičů nebo v ústavu sociálního zabezpečení. Nejzávažnějším faktem je to, že mají málo nebo žádné kontakty s rodiči, školou, ústavem péče o děti a sociálními službami, které mají vůči nim jistou povinnost.“ Děti ulice, tedy nezletilé děti na útěku z domova nebo z ústavního zařízení, mladí bezdomovci, mládež žijícíZobrazit text

Mezinárodní den památky obětí holocaustu

27. ledna si připomínáme osvobození koncentračního tábora Auschwitz – Birkenau. Tento den se také stal Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu a dnem předcházení zločinů proti lidskosti. Rok se s rokem sešel… Většina našich klientů v DSP Hagibor prožila holocaust a s ním spojené útrapy, které si nedokážeme představit. Někteří z nich se se svými vzpomínkami podělili například v knihách, nahrávkách, denících a vyprávění nebo hudebními díly. Jiní chodili do škol, přednášeli, dělali besedy a vyprávěli. Předávali vzpomínky. A navzdory nejdetailnějším líčením, je to nepřenositelná zkušenost. Je jiné o tom, co se stalo číst, je jiné slyšet tyto příběhy od přeživších samotných. Pokaždé, když slyším další střípek z mozaiky bolesti, smutku a prázdnoty,Zobrazit text

Online psychologické poradenství pro pracovníky v resortu práce a sociálních věcí

Odborný tým profesionálních psychoterapeutů a krizových interventů ze Sociální kliniky a Českého institutu biosyntézy, kteří spolupracují s Ministerstvem práce a sociálních věcí, nabízí pomoc formou online poradenství. Vlivem situace se tito profesionálové – dobrovolníci snaží najít východisko pro všechny, kteří se kvůli pandemie ocitli na své problémy sami. Poradenství je pro všechny zaměstnance sociálních služeb, sociální pracovníky, pečující i provozní personál, management a úředníky, ale také pro lidi, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí a jsou tak denně vystaveni riziku nákazy. Tuto službu také mohou využít lékaři a zdravotníci, učitelé, hasiči a policisté a také hygienici. Služba je nabízená bezplatně a běžná délka konzultace jeZobrazit text

Případy sociální pracovnice denního centra pro osoby bez přístřeší

Případ s dobrým koncem Petra (40 let) přišla do Denního centra zhruba v půlce února 2019. Přišla tam zároveň s jejím  přítelem Vaškem (45 let), který se také stal uživatelem služeb Denního centra. Petra byla  zpočátku velmi uzavřená, byla schopna si říct pouze o to, co potřebuje, tudíž které služby Denního centra bude využívat, ale nijak se nebavila – ani s personálem, ale ani s ostatními  klienty. Stále měla po boku svého přítele a bylo dost znatelné, že Vašek je rád, že má Petru stále pod dohledem a že mezi ní a někým jiným nedochází ke kontaktu.   S Petrou jsem jako sociální pracovnice musela udělat individuální plánZobrazit text

Síťování v adiktologických službách

Síťování v rovině přímé podpory klienta je nedílnou součástí sociální práce. Adiktologické služby se pohybují na pomezí služeb sociálních, zdravotních a edukačních, a proto zde již dlouhá léta probíhá přirozená spolupráce v oblasti přímé podpory klientů. V oboru zahrnujícím několik odborností je ale také dobře patrné, jak je důležitá nejen přímá spolupráce v péči o klienta, ale jak je nezbytné dobře koncepčně nastavit mechanismy spolupráce, upravit vzájemné dohody a společné postupy a seznamovat všechny zapojené s novými trendy v oblasti sociální, zdravotní i edukační. Proto se projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ [1] kromě dobrého nastavení systémového přístupu a spolupráce zaměřuje rovněž na zvyšování kompetencí pracovníků vZobrazit text

Sociálna práca, internetový životný štýl a digitálna gramotnosť

V príspevku sa zameriavame na urgentnú potrebu reflektovať informačné technológie a virtuálne prostredie internetu a sociálnych sietí vo výučbe a v praktickej sociálnej práci, ako spôsobu novej interakcie medzi subjektom a objektom sociálnej práce.  Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: Sociálna práca ako nástroj sociálnej služby Školská sociálna práca: analýza legislatívy Slovenskej a Českej republiky Práca v odbore Práca v odbore Práca v sociálnej oblasti Práca v sociálnej oblastiZobrazit text