chudoba

Cílem článku je analyzovat způsoby, kterými rodiny zvládají situaci chudoby či ohrožení chudobou. V první části textu se věnujeme popisu teoretických východisek, zaměřujeme se na konceptualizaci pojmu chudoby ve vztahu k rodinám s nezletilými dětmi. Analyzujeme fáze sociální diskvalifikace a způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou. Ve druhé části prezentujeme výsledky kvantitativního výzkumu, jehož cílem byla analýza životní situace domácností rodin s nezletilými dětmi v různých fázích sociální diskvalifikace (tj. ve fázi chudoby nebo ohrožení chudobou) a způsobů, kterými tyto situace zvládají.Zobrazit text

Školní sociální práce se ve Spojených státech vyvíjela postupně, ruku v ruce se změnami amerického školství od koloniální éry. Americké státní školy se v současnosti potýkají s problémy, jako je chudoba, rasová segregace, násilí a problematika duševního zdraví. Nové trendy v americké školní sociální práci představuje rozvoj praxe založené na výzkumu a zaměření na včasnou intervenci demonstrovanou v reakci na intervenci.Zobrazit text

Chudoba ako sociálny jav a sociálny problém so sebou prináša riziká v oblasti celospoločenskej (hospodárske, politické, sociokultúrne a i.), ale aj alebo hlavne na úrovni indivídua. V príspevku sa venujeme sociálnym súvislostiam na úrovni indivídua a sociálnych útvarov ním vytváraných na mikro- a mezoúrovni.Zobrazit text

Príspevok zvýrazňuje podiel sociálnej práce na riešení dôsledkov nezamestnanosti, poukazuje na úlohu a miesto sociálnej práce pri riešení aktuálnych sociálnych udalostí, ako je nezamestnanosť, absencia príjmu zo zamestnania a chudoba. Pozornosť je venovaná aj otázkam psychosociálneho dopadu nezamestnanosti na jednotlivca. Zároveň sa navrhujú odporúčania z pozície praktickej sociálnej práce, ktoré pri ich aplikácii by mohli byť návodom na riešenie problémov, ktoré občanovi nezamestnanosť prináša.Zobrazit text