chudoba

The author presents the theological movement of liberation in Latin America in the example of the theology of liberation of the Peruvian, G. Gutierréz. This movement is relevant for social workers mainly in that about 80% of Latin Americans are religious. An understanding of concepts of “liberation” from oppressive structures may provide the reader reflective insight into the issues of the Third World and to find a way to help with Czech experiences of poverty.Zobrazit text

Sociální práce je vnímána jako pomoc jednotlivcům, rodině, skupinám a komunitám. Mezinárodní sociální práce (sociální práce v rozvíjejících se zemích) je práce hlavně se skupinami a komunitami; s akcentem na jejich uschopňování a zejména na kontext, ve kterém se sociální práce děje. Zahraniční pomoc reaguje na problémy ve světě, ať už jsou to války, přírodní katastrofy, dlouhodobé kombinované krize či extrémní chudoba. Tuto pomoc dnes nazýváme zpravidla pomocí humanitární, rozvojovou a rozvojovou spoluprací. Způsobila mnoho dobrého, ale má i některé negativní dopady. Je to obor, který se prudce vyvíjí a při vědomí těchto negativních dopadů se snaží nalézat optimální způsoby realizace. Jedním z těchto způsobů je úsilí o vidění potřeb vcelku, co největší propojování a uzpůsobení místním potřebám. Navíc rozvojová pomoc nebo lépe rozvojová spolupráce reaguje na globální problémy, ale není schopna postihnout dopady globalizace, které se projevují stále větším zvyšováním rozdílů mezi lidmi a jejichž důsledkem je extrémní chudoba. Při řešení globálních problémů „shora“ se bohatí stávají ještě bohatšími a chudí ještě chudšími. Tato vznikající extrémní chudoba je často velmi lokalizovaná a projevuje se zejména v místech, která vypadla z procesu řešení globální chudoby. Nástrojem, který je velmi užitečný právě při pomoci těmto vyloučeným komunitám, je často mezinárodní sociální práce. Pokud bychom porovnávali způsoby práce při poskytování zahraniční pomoci, vyjde nám mezinárodní sociální práce jako jedna z těch, které je schopny působit nejvíce „dobra a nejméně škod“.Zobrazit text

Príspevok zvýrazňuje podiel sociálnej práce na riešení dôsledkov nezamestnanosti, poukazuje na úlohu a miesto sociálnej práce pri riešení aktuálnych sociálnych udalostí, ako je nezamestnanosť, absencia príjmu zo zamestnania a chudoba. Pozornosť je venovaná aj otázkam psychosociálneho dopadu nezamestnanosti na jednotlivca. Zároveň sa navrhujú odporúčania z pozície praktickej sociálnej práce, ktoré pri ich aplikácii by mohli byť návodom na riešenie problémov, ktoré občanovi nezamestnanosť prináša.Zobrazit text

Chudoba ako sociálny jav a sociálny problém so sebou prináša riziká v oblasti celospoločenskej (hospodárske, politické, sociokultúrne a i.), ale aj alebo hlavne na úrovni indivídua. V príspevku sa venujeme sociálnym súvislostiam na úrovni indivídua a sociálnych útvarov ním vytváraných na mikro- a mezoúrovni.Zobrazit text

Školní sociální práce se ve Spojených státech vyvíjela postupně, ruku v ruce se změnami amerického školství od koloniální éry. Americké státní školy se v současnosti potýkají s problémy, jako je chudoba, rasová segregace, násilí a problematika duševního zdraví. Nové trendy v americké školní sociální práci představuje rozvoj praxe založené na výzkumu a zaměření na včasnou intervenci demonstrovanou v reakci na intervenci.Zobrazit text

Cílem článku je analyzovat způsoby, kterými rodiny zvládají situaci chudoby či ohrožení chudobou. V první části textu se věnujeme popisu teoretických východisek, zaměřujeme se na konceptualizaci pojmu chudoby ve vztahu k rodinám s nezletilými dětmi. Analyzujeme fáze sociální diskvalifikace a způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou. Ve druhé části prezentujeme výsledky kvantitativního výzkumu, jehož cílem byla analýza životní situace domácností rodin s nezletilými dětmi v různých fázích sociální diskvalifikace (tj. ve fázi chudoby nebo ohrožení chudobou) a způsobů, kterými tyto situace zvládají. Tímto výzkumem jsme chtěli získat informace a podklady pro rozvoj či modifikaci sociální práce s rodinami s nezletilými dětmi, které v chudobě žijí nebo jsou jí ohroženy.Zobrazit text