kvalita života

Stať publikuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, zda existuje souvislost mezi typem domácnosti seniorů a anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci a zda existuje souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci a kvalitou života seniorů ve zvolených indikátorech, a to v závislosti na typu jejich domácnosti.Zobrazit text

Stať nese název: Jak staří lidé vnímají konec života? Zabývá se otázkou, jak je v biografických vyprávěních starých lidí konstruován konec života. Konec života je popsán třemi strategiemi. Tyto strategie můžeme v jednotlivých rozhovorech analyzovat uvnitř kategorie, kterou jsem nazvala „Sociální smrt“. Těmito strategiemi jsou „Šťastný konec života“, „Sociální izolace“ a „Vytěsněný konec života“.Zobrazit text

Součástí péče o pacienta v paliativní péči je péče o jeho rodinu. Péče o umírajícího příbuzného je velmi náročná, omezuje pracovní proces, rodinný život i sociální vztahy a často souvisí s fyzickou a psychickou zranitelností. Rozpoznání problémů a nenaplněných potřeb rodinných příslušníků pečujících o svého blízkého na konci života může pomáhat odborníkům v paliativní péči v poskytování přiměřených intervencí a může vést k lepším výsledkům paliativní péče. Cílem tohoto příspěvku je poukázat na důležitost potřeb rodinných příslušníků pečujících o umírajícího pacienta a na základě analýzy literatury zjistit, jaké jsou nejčastější uváděné potřeby a nenaplněné potřeby rodinných příslušníků v paliativní péči v odborných a výzkumných statích. Bylo nalezeno a analyzováno 15 článků zabývajících se problematikou potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči. Bylo zjištěno, že rodinní příslušníci považují za důležité mít dostatečnou informovanost, mít dobrý vztah s profesionály a emocionální podporu. Mezi nenaplněnými potřebami byla nejčastěji uváděna nedostatečná informovanost.Zobrazit text

Predkladaný príspevok je zameraný na skúmanie kvality života nezamestnaných mladých ľudí. Nezamestnanosť mladých je v súčasnosti veľmi aktuálnym nielen slovenským, ale i celosvetovým problémom. Príspevok je koncipovaný ako v teoretickej, tak i v empirickej rovine. V rámci teoretickej roviny sa zaoberá dôsledkami nezamestnanosti z hľadiska ekonomickej a sociálnej situácie, ďalej zmenami v zdravotnom stave, v rodinnom živote, vo vnímaní času, ako i zmenou spoločenského statusu. Teoretická časť sa špecificky venuje dôsledkom nezamestnanosti v období mladej dospelosti. Cieľom empirickej časti je identifikovať a popísať rozdiely v kvalite života zamestnaných a nezamestnaných mladých ľudí. Kvalita života je identifikovaná Dotazníkom kvality života Svetovej zdravotníckej organizácie WHOQOL-BREF.Zobrazit text