6/2022

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity svým studentům umožňuje absolvovat odborné praktické vzdělávání, přičemž jedním ze způsobů realizace je průběžná praxe ve vybrané organizaci. Jako studentky navazujícího magisterského studia v kombinované formě specializace Rozvoj a řízení v sociální práci máme v rámci praxe za úkol realizovat projekt, který bude vybrané organizaci reflektovat její potřeby. Naše skupina studentek se rozhodla věnovat v rámci praxi tématu „prestiž oboru sociální práce“. Realizaci praktické výuky jsme vykonávaly v organizaci Slezská diakonie, kde jsme v rámci mapování potřeb pomocí SWOT analýzy zjistily, že se v organizaci potýkají s určitými opakujícími se problémy, jako je například nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zvyšující se průměrný věk zaměstnanců, nedostatečný status sociální práce,Zobrazit text

Case management v práci se seniory v kontextu problematického zdravotně-sociálního pomezí

Stárnoucí populace a měnící se vzorce nemocnosti mají za následek vyšší počet lidí se sníženou soběstačností. U těchto lidí se očekává výraznější potřeba koordinace sociální a zdravotní péče v jejich domácím prostředí. Právě case manažer může být jedním z klíčových nástrojů komplexní péče o seniory v jejich domácím prostředí. Z dlouhodobého hlediska českou společnost i nadále provází trend stárnutí populace. V České republice je 2,1 milionu obyvatel starších 65 let, což odpovídá 20,4 % populace (ČZSO 2021).  V roce 2058 by mělo být starobních důchodců přibližně 3,2 milionu, což je zhruba o třetinu více než dnes. Samozřejmě je nutné nahlížet na seniory s ohledem na značné rozdíly v tom, jak svéZobrazit text

Úvod Sociální služby (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi atp.), organizace sociální práce (doprovázející organizace atp.) a orgány sociálně-právní ochrany dětí, jejichž cílovou skupinou jsou děti do 15 let mnohdy připravují pro své klienty pobytové programy mimo zařízení. Při těchto pobytech ovšem kolidují právní úpravy několika resortů, které staví před sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách výzvy z celé řady oborů. Zatímco sociální služby realizují své činnosti dle legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, jejich doplnění o zotavovací akce bude realizovat pod legislativou spadající do resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Tyto kolize mají významný vlivZobrazit text

Tento článek se věnuje založení profesní organizace sdružující sociální pedagogy a pojednává o důvodech a cestě vedoucí k založení této asociace, jejich cílech a hlavních vizí. V posledních letech ve školách stále narůstají problémy, které negativně ovlivňují výchovně vzdělávací proces žáků, jejichž příčiny leží v rodinném zázemí žáků, sociálním a kulturním charakteru jejich rodiny a okolí. K řešení takových problémů je nutné využívat specifické metody a postupy kombinující pedagogické metody a metody sociální práce nejen na úrovni žáka, ale také na úrovni jeho rodiny a komunity. Sociální pedagog je na základě dlouhodobých doporučení odborné veřejnosti zahrnut do strategických a koncepčních dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a již v současnéZobrazit text

„Když nastane situace, že předávám svou mámu do péče zařízení pro seniory, mám na pečující ty nejvyšší nároky. Chci víc, než sama můžu nabídnout, protože sama už to nedávám. Chci aby byl pečovatel laskavý, trpělivý a chci aby to bylo pokud možno zadarmo. Naše vysoké nároky jsou pochopitelné, ale nastavené podmínky pro práci pečujících jim neodpovídají. Ten rozpor mezi vnímáním té profese a tím co po těch lidech chceme, je obrovský.“ říká Karolína Puttová z organizace MILA, která se věnuje tématu podmínek pro výkon pečovatelské profese. Stejné oblasti se věnoval také výzkum, který MILA realizovala v květnu a červnu 2022. V pětatřiceti domovech pro seniory a domovech seZobrazit text

V posledních letech se v USA, kde už dvacet let působím jako sociální pracovnice, věnuje zvýšená pozornost péči o sebe sama (angl. self-care). Snažíme se vést naše klienty k zodpovědnosti za své zdraví a podporovat je v činnostech, které jim pomáhají zvládat každodenní fyzickou, psychickou i sociální zátěž a přispívají k pocitu pohody (angl. well-being). Bohužel i nám, sociálním pracovníkům, se někdy stane, že sami u sebe zanedbáváme to, k čemu v dobré víře nabádáme druhé –⁠ péči o naši tělesnou schránku, duševní hygienu, vztahy s rodinou a přáteli, duchovní život. Vymlouváme se na nedostatek času, jsme zahlceni pracovními povinnostmi a potřebami našich klientů, kteréZobrazit text

Úvod Stárnutí populace patří mezi hlavní sociální výzvy současné společnosti (Colombo, Mercier, 2012). Předpokládáme, že se potřeba pobytových služeb pro seniory bude nadále zvyšovat, což povede k další poptávce po kvalifikovaných odbornících pečujících profesí, kterých je již nyní nedostatek. V domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem jich v tuto chvíli pracuje téměř 25 000, tj. 59 % všech pracovníků v pobytových sociálních službách (Dvořáková, 2022). Se stoupající incidencí klientů s nějakým typem demence a s jejich rostoucím průměrným věkem se budou neustále zvyšovat požadavky na dovednosti a kapacitu pečovatelů. Kromě zmíněných požadavků na dovednosti pečovatele ze strany zaměstnavatele je tato profese vystavena požadavkům od klientů i jejich rodinných příslušníků. Je proto nezbytné zvýšit prestiž pečovatelskéZobrazit text

Mileniálov na trhu práce pribúda a ruka v ruke sa zvyšujú požiadavky zamestnancov na svojich zamestnávateľov. Doba, kedy stačilo chodiť do práce a dostávať za to plat je nenávratne preč. Napriek tomu, že každoročne sa populácia na svete zvyšuje, ponuka pracovných miest prevyšuje počet záujemcov o prácu, pociťujeme nedostatok zamestnancov v určitých profesiách. Priblížime si oblasť sociálnych služieb, ktorá patrí k základným pilierom každej spoločnosti a ich „kvalita“ predurčuje vyspelosť v starostlivosti o svojich najzraniteľnejších občanov.  Z každej strany je počuť, že je nedostatok zamestnancov a nemá kto pracovať, ale nie je tomu tak. Alibizmus často zaodieme do fráz, ktoré sú spoločensky akceptovateľnejšie ako sebareflexia. Nie je problém nedostatok ľudí, ale otázkou kde sú. Prečo zamestnanciZobrazit text

Úvod Tento příspěvek je věnován nové službě, která se v prostředí sociálních služeb objevila díky covidovým opatřením. První lockdown dal vzniknout terapeutické lince Anténa, která byla zaměřena na bezplatnou a snadno dostupnou psychoterapeutickou pomoc pro široké vrstvy obyvatel. Na její službu navazuje Terapeutická linka Sluchátko, která po dvou letech provozu již může poukázat na nové potřeby ve společnosti, které mohou mít zásadní vliv na další rozvoj sociálních a zdravotních služeb. Terapeutická linka Sluchátko – vaše cesta k psychoterapii a spokojenějšímu životu Terapeutická linka Sluchátko (dále jen TLS) je mladou službou v Česku. Její vznik je datován ke konci roku 2020. V době prvního covidového lockdownu zřídila Česká asociace proZobrazit text

„Pojďte s námi pomáhat klientům z řad…“, „Nabízíme zajímavou a smysluplnou práci…“, takové věty můžeme najít v inzerátech hledajících sociální pracovníky či pracovníky v sociálních službách. Nenajdeme zde formulace typu: „Nabízíme mnoho hodin strávených zapisováním o plánování, průběhu poskytování a hodnocení služby.“ Přitom čas s papírovými formuláři, textovými či tabulkovými procesory či evidenčními programy tvoří výraznou část práce. Když vzdělávám pracovníky v oblasti individuálního plánování, často mluví o zátěži, nepříjemné a nechtěné součásti této práce. Přitom jde o oblast, která od roku 2007 prošla z hlediska pracovních podmínek, tedy možností jak a kam zapisovat, výraznou evolucí. Evidenční programy toto prostředí hodně proměnily. Pojďme se zamyslet, co s sebou přinášejí. Záznamy primárně neboZobrazit text