6/2022

Jste malá organizace, která rozváží po vašem městě jídlo seniorům, auto se rozbije a vy v rozpočtu nemáte na nové? Staráte se o jiné, ale na důstojné zázemí vašich pracovníků nejsou peníze? V organizacích, které se věnují sociální práci, je rozpočet vždy velmi napnutý a na některé věci se v něm peníze nenajdou.  Zkuste doplnit rozpočet vaší organizace pomocí online fundraisingu.   Co je to online fundraising  Rozmach online darování zjednodušil dárcům podporu své oblíbené organizace na pár kliknutí. Pro organizace naopak představuje skvělý nástroj, jak získávat finanční prostředky a upevňovat vztah se svými dárci. Pod pojem online fundraising můžeme zahrnout veškerou aktivitu a prezentaci neziskovéZobrazit text

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity svým studentům umožňuje absolvovat odborné praktické vzdělávání, přičemž jedním ze způsobů realizace je průběžná praxe ve vybrané organizaci. Jako studentky navazujícího magisterského studia v kombinované formě specializace Rozvoj a řízení v sociální práci máme v rámci praxe za úkol realizovat projekt, který bude vybrané organizaci reflektovat její potřeby. Naše skupina studentek se rozhodla věnovat v rámci praxi tématu „prestiž oboru sociální práce“. Realizaci praktické výuky jsme vykonávaly v organizaci Slezská diakonie, kde jsme v rámci mapování potřeb pomocí SWOT analýzy zjistily, že se v organizaci potýkají s určitými opakujícími se problémy, jako je například nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zvyšující se průměrný věk zaměstnanců, nedostatečný status sociální práce,Zobrazit text

Case management v práci se seniory v kontextu problematického zdravotně-sociálního pomezí

Stárnoucí populace a měnící se vzorce nemocnosti mají za následek vyšší počet lidí se sníženou soběstačností. U těchto lidí se očekává výraznější potřeba koordinace sociální a zdravotní péče v jejich domácím prostředí. Právě case manažer může být jedním z klíčových nástrojů komplexní péče o seniory v jejich domácím prostředí. Z dlouhodobého hlediska českou společnost i nadále provází trend stárnutí populace. V České republice je 2,1 milionu obyvatel starších 65 let, což odpovídá 20,4 % populace (ČZSO 2021).  V roce 2058 by mělo být starobních důchodců přibližně 3,2 milionu, což je zhruba o třetinu více než dnes. Samozřejmě je nutné nahlížet na seniory s ohledem na značné rozdíly v tom, jak svéZobrazit text

Úvod Sociální služby (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi atp.), organizace sociální práce (doprovázející organizace atp.) a orgány sociálně-právní ochrany dětí, jejichž cílovou skupinou jsou děti do 15 let mnohdy připravují pro své klienty pobytové programy mimo zařízení. Při těchto pobytech ovšem kolidují právní úpravy několika resortů, které staví před sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách výzvy z celé řady oborů. Zatímco sociální služby realizují své činnosti dle legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, jejich doplnění o zotavovací akce bude realizovat pod legislativou spadající do resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Tyto kolize mají významný vlivZobrazit text

Tento článek se věnuje založení profesní organizace sdružující sociální pedagogy a pojednává o důvodech a cestě vedoucí k založení této asociace, jejich cílech a hlavních vizí. V posledních letech ve školách stále narůstají problémy, které negativně ovlivňují výchovně vzdělávací proces žáků, jejichž příčiny leží v rodinném zázemí žáků, sociálním a kulturním charakteru jejich rodiny a okolí. K řešení takových problémů je nutné využívat specifické metody a postupy kombinující pedagogické metody a metody sociální práce nejen na úrovni žáka, ale také na úrovni jeho rodiny a komunity. Sociální pedagog je na základě dlouhodobých doporučení odborné veřejnosti zahrnut do strategických a koncepčních dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a již v současnéZobrazit text

„Když nastane situace, že předávám svou mámu do péče zařízení pro seniory, mám na pečující ty nejvyšší nároky. Chci víc, než sama můžu nabídnout, protože sama už to nedávám. Chci aby byl pečovatel laskavý, trpělivý a chci aby to bylo pokud možno zadarmo. Naše vysoké nároky jsou pochopitelné, ale nastavené podmínky pro práci pečujících jim neodpovídají. Ten rozpor mezi vnímáním té profese a tím co po těch lidech chceme, je obrovský.“ říká Karolína Puttová z organizace MILA, která se věnuje tématu podmínek pro výkon pečovatelské profese. Stejné oblasti se věnoval také výzkum, který MILA realizovala v květnu a červnu 2022. V pětatřiceti domovech pro seniory a domovech seZobrazit text

V současné době se ve veřejném prostoru a v médiích setkáváme často s označením osob nacházejících se v tíživé životní situaci pojmenováním, které můžeme považovat za utlačující (opresivní). Útlak můžeme přitom chápat jako sociálně podporované špatné zacházení nebo vykořisťování určité skupiny lidí ze strany moci/mocných. Uvedeným nemyslím jen vulgární nebo hanlivá označení různých cílových skupin sociální práce, která je na místě odsoudit již v úvodu tohoto textu; ale i označení jako „bezdomovec“ nebo „sociálně slabá rodina“. Cílem tohoto textu je vysvětlit, jak tato označení působí a proč nemusí být vhodné je používat. Vzhledem k tomu, že jsem se dlouhodobě zabývala tématem bezdomovectví, dovolím si uvádět příklady právě na tomto jevu. ZároveňZobrazit text

V posledních letech se v USA, kde už dvacet let působím jako sociální pracovnice, věnuje zvýšená pozornost péči o sebe sama (angl. self-care). Snažíme se vést naše klienty k zodpovědnosti za své zdraví a podporovat je v činnostech, které jim pomáhají zvládat každodenní fyzickou, psychickou i sociální zátěž a přispívají k pocitu pohody (angl. well-being). Bohužel i nám, sociálním pracovníkům, se někdy stane, že sami u sebe zanedbáváme to, k čemu v dobré víře nabádáme druhé –⁠ péči o naši tělesnou schránku, duševní hygienu, vztahy s rodinou a přáteli, duchovní život. Vymlouváme se na nedostatek času, jsme zahlceni pracovními povinnostmi a potřebami našich klientů, kteréZobrazit text

Úvod Stárnutí populace patří mezi hlavní sociální výzvy současné společnosti (Colombo, Mercier, 2012). Předpokládáme, že se potřeba pobytových služeb pro seniory bude nadále zvyšovat, což povede k další poptávce po kvalifikovaných odbornících pečujících profesí, kterých je již nyní nedostatek. V domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem jich v tuto chvíli pracuje téměř 25 000, tj. 59 % všech pracovníků v pobytových sociálních službách (Dvořáková, 2022). Se stoupající incidencí klientů s nějakým typem demence a s jejich rostoucím průměrným věkem se budou neustále zvyšovat požadavky na dovednosti a kapacitu pečovatelů. Kromě zmíněných požadavků na dovednosti pečovatele ze strany zaměstnavatele je tato profese vystavena požadavkům od klientů i jejich rodinných příslušníků. Je proto nezbytné zvýšit prestiž pečovatelskéZobrazit text

Mileniálov na trhu práce pribúda a ruka v ruke sa zvyšujú požiadavky zamestnancov na svojich zamestnávateľov. Doba, kedy stačilo chodiť do práce a dostávať za to plat je nenávratne preč. Napriek tomu, že každoročne sa populácia na svete zvyšuje, ponuka pracovných miest prevyšuje počet záujemcov o prácu, pociťujeme nedostatok zamestnancov v určitých profesiách. Priblížime si oblasť sociálnych služieb, ktorá patrí k základným pilierom každej spoločnosti a ich „kvalita“ predurčuje vyspelosť v starostlivosti o svojich najzraniteľnejších občanov.  Z každej strany je počuť, že je nedostatok zamestnancov a nemá kto pracovať, ale nie je tomu tak. Alibizmus často zaodieme do fráz, ktoré sú spoločensky akceptovateľnejšie ako sebareflexia. Nie je problém nedostatok ľudí, ale otázkou kde sú. Prečo zamestnanciZobrazit text