2/2006

Domácí násilí

30.6.2006 Ludmila Čírtková recenzovaný článek

Domácí násilí představuje aktuální problém jak pro teorii a výzkum, tak pro praxi. V praxi jde především o vhodná legislativní řešení, která by doplnila stávající trestněprávní postupy. Mezi základní a nezpochybnitelná fakta o domácím násilí patří především jeho rozšířenost, vysoká latence a také závažnost jeho důsledků pro přímo postižené rodiny i celou společnost. Zobrazit text

30.6.2006 Marie Přidalová recenzovaný článek

Článek je přehledovou studií o životní situaci dospělých dětí pečujících o stárnoucí rodiče. Autorka se zabývá vizí nové fáze v životě mladších seniorů, upozorňuje na faktory, které mohou zvýšit aktuálnost této životní situace, stejně tak uvádí důvody, které mohou ovlivnit (ne)ochotu rodin postarat se o staré příbuzné. Na základě údajů ze zahraniční a české literatury nabízí profil pečujících osob a problémy, které se s touto životní zkušeností objevují. Zobrazit text

30.6.2006 Petra Zimmelová recenzovaný článek

Pojem domácí násilí se do povědomí české společnosti dostává v posledních 10 letech. Tímto druhem násilí jsou ohroženi i senioři. Mezi nejčastější typy domácího násilí na seniorech patří násilí ekonomické.Zobrazit text

30.6.2006 Jana Zierhutová recenzovaný článek

Rozvod manželství je krizovou situací nejen pro dospělé účastníky této události, ale i pro další členy rodiny, především děti. Desetiletí až třináctiletí žáci zpracovali 273 dotazníků, které byly zaměřeny na jejich názory týkající se rozvodu manželství. Na dotazník odpovědělo 66 dětí z rozvedených a 207 dětí z nerozvedených manželství. Zobrazit text

30.6.2006 Tomáš Machula recenzovaný článek

Článek se zabývá vztahem pojmu člověk a pojmu osoba. Vychází se z obvyklé definice pojmu osoba, podle něhož je osoba bytost nadaná právy a povinnostmi. Existují dva základní přístupy k tomuto tématu: inkluzivismus, podle něhož jsou osobami všichni lidé, a exkluzivismus, podle něhož jsou osobami pouze někteří lidé. Zobrazit text

30.6.2006 Jindřich Šrajer recenzovaný článek

Článek se zamýšlí nad implikací pojmu lidská důstojnost do oblasti sociální práce. Krátce je nastíněna aktuálnost tohoto pojmu v oblasti práva (lidských práv) a bioetiky. Pozornost je však zaměřena na dvojí pojetí lidské důstojnosti (inherentní a kontingentní) se zvláštním zřetelem na jejich silné a slabé stránky a vzájemnost, která je důležitým východiskem pro oblast sociální práce. Zobrazit text

30.6.2006 Zuzana Radostová recenzovaný článek

Práce podává přehled o pracovním uplatnění absolventů katedry sociální práce Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, kteří ukončili studium v letech 1997–2004. Výsledky sondy jsou významnou zpětnou vazbou pro univerzitní vzdělavatele v sociální práci v ČR.Zobrazit text