2/2006

Domácí násilí

Domácí násilí představuje aktuální problém jak pro teorii a výzkum, tak pro praxi. V praxi jde především o vhodná legislativní řešení, která by doplnila stávající trestněprávní postupy. Mezi základní a nezpochybnitelná fakta o domácím násilí patří především jeho rozšířenost, vysoká latence a také závažnost jeho důsledků pro přímo postižené rodiny i celou společnost. Zobrazit text

Článek je přehledovou studií o životní situaci dospělých dětí pečujících o stárnoucí rodiče. Autorka se zabývá vizí nové fáze v životě mladších seniorů, upozorňuje na faktory, které mohou zvýšit aktuálnost této životní situace, stejně tak uvádí důvody, které mohou ovlivnit (ne)ochotu rodin postarat se o staré příbuzné. Na základě údajů ze zahraniční a české literatury nabízí profil pečujících osob a problémy, které se s touto životní zkušeností objevují. Zobrazit text

Pojem domácí násilí se do povědomí české společnosti dostává v posledních 10 letech. Tímto druhem násilí jsou ohroženi i senioři. Mezi nejčastější typy domácího násilí na seniorech patří násilí ekonomické.Zobrazit text

Rozvod manželství je krizovou situací nejen pro dospělé účastníky této události, ale i pro další členy rodiny, především děti. Desetiletí až třináctiletí žáci zpracovali 273 dotazníků, které byly zaměřeny na jejich názory týkající se rozvodu manželství. Na dotazník odpovědělo 66 dětí z rozvedených a 207 dětí z nerozvedených manželství. Zobrazit text

Článek se zabývá vztahem pojmu člověk a pojmu osoba. Vychází se z obvyklé definice pojmu osoba, podle něhož je osoba bytost nadaná právy a povinnostmi. Existují dva základní přístupy k tomuto tématu: inkluzivismus, podle něhož jsou osobami všichni lidé, a exkluzivismus, podle něhož jsou osobami pouze někteří lidé. Zobrazit text

Článek se zamýšlí nad implikací pojmu lidská důstojnost do oblasti sociální práce. Krátce je nastíněna aktuálnost tohoto pojmu v oblasti práva (lidských práv) a bioetiky. Pozornost je však zaměřena na dvojí pojetí lidské důstojnosti (inherentní a kontingentní) se zvláštním zřetelem na jejich silné a slabé stránky a vzájemnost, která je důležitým východiskem pro oblast sociální práce. Zobrazit text