Metodik / metodička sociální práce (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů.

Aktuálně obsazujeme ve výběrovém řízení pozici  metodik / metodička sociální práce v odboru sociálních věcí  (kód 1905).

Co Vás na této pozici čeká

 • poskytování metodické a odborné pomoci úřadům městských částí 1-57 na úseku sociální práce
 • spolupráce při organizaci porad pracovníků úřadů městských částí a krajských úřadů na úseku sociální práce
 • poskytování komplexního sociálního poradenství
 • samostatné zpracovávání metodických materiálů, jejich odborná prezentace a dohled nad jejich aplikací v praxi
 • posuzování úplnosti a správnost řešení složitých sociálních případů a problémů v sociální oblasti ve vztahu k platné právní úpravě
 • prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu v oblasti sociální práce
 • komplexní kontrola výkonu státní správy na úseku sociální práce v působnosti hl. m. Prahy, včetně zpracování nápravných opatření
 • řešení stížností na úkony v oblasti sociální péče, zejména co se týče osob se zdravotním postižením, seniorů a dalších znevýhodněných osob
 • provádění místních šetření a hodnocení oprávněnosti požadavků na pronájem bytů zvláštního určení a bytů přidělovaných ze sociálních důvodů
 • koordinace a zajišťování poskytování sociálních služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, spolupráce s obecními úřady obcí s rozšířenou působností (§ 93, odst. b, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • rozhodování o výši a výplatě jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb.
 • zpracovávání stanovisek k uzavření nájemních smluv k bytům zvláštního určení
 • koordinace, usměrňování a kontrola výkonu veřejného opatrovnictví úřady městských částí v působnosti hl. m. Prahy

Jaké máme požadavky? 

 • vysokoškolské vzdělání v  magisterském nebo bakalářském studijním programu, případně vyšší odborné vzdělání, při současném splnění požadavků odborné způsobilosti pro výkon povolání sociálního pracovníka podle § 110  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • znalost související legislativy, zejména znalost
 • zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 • komunikační dovednosti, schopnost jednat s lidmi
 • dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • organizační schopnosti
 • proaktivní přístup

Výhodou

 • praxe v oblasti sociálních služeb
 • praxe v oblasti veřejné správy
 • znalost práce s aplikacemi OKSystému

Vítána

 • odborná způsobilost pro výkon správní činnosti na úseku výkonu veřejného opatrovnictví a na úseku sociálních služeb (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání)

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Co Vám nabízíme? 

 • Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě1) 11, struktura platu: základní plat (22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelé praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, program mentoringu a koučinku
 • benefitový systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění, odměny při pracovních a životních jubileích
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců
 • možnost služebního bytu
 • pracoviště v centru Prahy

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 9. 9. 2021 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny.