Ředitel příspěvkové organizace „Dům s pečovatelskou službou Kolovraty“ (Praha)

Příspěvková organizace městské části Praha-Kolovraty zajišťuje dva základní úseky činnosti: úsek pečovatelské služby a úsek bytového hospodářství.

Ředitel příspěvkové organizace:

 • řídí a kontroluje činnost všech zaměstnanců organizace (cca 3 zaměstnanci/pečovatelé), vede personální agendu;
 • vykonává funkci sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v rozsahu vymezeném vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.;
 • řídí veškerou činnost při poskytování pečovatelské služby;
 • napomáhá zapojení seniorů do kulturního a společenského života, vyvíjí osvětovou a preventivní činnost;
 • poskytuje sociálně právní pomoc a poradenství;
 • zajišťuje komplexní správu svěřeného majetku, zejména na úseku bytového hospodářství (cca 20 bytů) jako uzavírání nájemních smluv, zajišťování oprav majetku (k dispozici je údržbář), vyúčtování služeb;
 • odpovídá za finanční hospodaření organizace, zabezpečuje účelné a hospodárné využívání finančních prostředků přidělených z rozpočtu zřizovatele, tvoří rozpočet;
 • zpracovává žádosti o dotace a granty;
 • je členem sociální a bytové komise Rady MČ.

Požadované vzdělání:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání
 • nutné předepsané odborné vzdělání dle § 110 odst. 4, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (VOŠ, VŠ v zákonem přesně vymezených akreditovaných programech)

Požadované dovednosti a znalosti:

 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • znalost problematiky poskytování sociálních služeb
 • 3 roky praxe v poskytování sociálních služeb nebo ve veřejné správě
 • aktivní uživatelská práce s PC
 • řidičské oprávnění skupiny B

Výhodou bude

 • 3 roky praxe ve vedoucí funkci
 • zkušenosti s dotačními a grantovými programy
 • zkušenost s vyplňováním statistických výkazů
 • zodpovědnost a samostatnost
 • ochota dále se vzdělávat
 • občanská a morální bezúhonnost
 • komunikační schopnosti

Co vám můžeme nabídnout

Samostatné vedení malé příspěvkové organizace se sociálním rozměrem.

Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců v platové třídě: 11 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě); osobní ohodnocení, odměny, jiné benefity.

Přihláška do výběrového řízení

Přihlášku (jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; kontaktní údaje; datum a podpis) s profesním životopisem a průvodním (motivačním) dopisem můžete doručit na podatelnu Úřadu městské části Praha-Kolovraty poštou, prostřednictvím datové schránky ID: xa2a9sv, elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelnazavináčkolovraty.cz nebo osobně v úředních hodinách do pátku 5. dubna 2024.

Další požadované doklady jako výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíců a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doložíte, pokud budete vyzváni k ústnímu pohovoru. Děkujeme za váš zájem a těšíme se na spolupráci.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Pro více informací kontaktujte: Ing. Radka Daníčková, tel. +420 607 979 895, tajemnikzavináčkolovraty.cz.