Ředitel / ředitelka VUPS (Praha)

Rada VÚPSV, v. v. i., ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, podle ustanovení § 18 odst. 2, písm. h) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel / ředitelka Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

Požadujeme:

 • ukončené VŠ vzdělání doktorského stupně v oblasti společenských věd 
 • minimálně 5 let praxe ve vedoucí řídicí funkci 
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti
 • zkušenosti s vědecko-výzkumnou činností v sociální oblasti 
 • aktivní znalost anglického jazyka, znalosti dalšího světového jazyka výhodou 
 • osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., pokud je kandidát státním občanem ČR narozeným před 1. prosincem 1971
 • bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů
 • plná svéprávnost
 • morální bezúhonnost

Ředitel / ředitelka veřejné výzkumné instituce nesmí být členem řídicích nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.). 

Platové podmínky podle § 113 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Nástup do pracovního poměru: dohodou

Místo pracoviště: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 Holešovice

Požadavky na obsah přihlášky:

 • návrh koncepce řízení veřejné výzkumné instituce a směřování její činnosti včetně budoucího rozvoje v rozsahu max. 10 normostran 
 • strukturovaný profesní životopis 
 • přehled publikační a tvůrčí činnosti od r. 2011 včetně
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci
 • přehled dosavadní praxe
 • výpis z trestního rejstříku ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení o tom, že v posledních třech letech nebyla uchazeči/ce uložena sankce podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce (podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů)
 • ověřená kopie osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. nebo ověřená kopie o podání žádosti o vydání tohoto osvědčení

Aktivní znalost anglického jazyka uchazeč prokáže přehledem publikační a tvůrčí činnosti od r. 2011 do současnosti nebo certifikátem minimální úrovně B2, popř. bude znalost anglického jazyka ověřena v rámci výběrového pohovoru – část bude vedena v anglickém jazyce.

Přihláška do výběrového řízení s požadovanými dokumenty musí být doručena v listinné podobě na adresu Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 Holešovice nebo na e-mailovou adresu vyberove.rizeni@vupsv.cz s ověřeným elektronickým podpisem nejpozději do 22. června 2021 do 12:00.

Obálku označte slovy “Výběrové řízení – neotvírat”.

Do předmětu e-mailu uveďte “Výběrové řízení – ředitel/ředitelka”.