Referent náhradní rodinné péče (Praha)

 
Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice referent/referentka náhradní rodinné péče v odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči. Prac. poměr bude sjednán na dobu neurčitou, plný prac. úvazek, v platové třídě 11.
 
Náplň práce:
 • odborné posuzovaní žadatelů a dětí pro potřeby zprostředkování náhradní rodinné péče
 • výběr vhodných osvojitelů a pěstounů pro konkrétní dítě
 • včetně zajišťování poradenské pomoci osvojitelům a pěstounům
 • metodická a analytická činnost na úseku náhradní rodinné péče

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání při současném splnění podmínek pro odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 odst. 4 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • znalost zákona č. 89/2012 Sb.
 • občanský zákoník (nový občanský zákoník), vše ve znění pozdějších předpisů, a znalost souvisejících předpisů
 • znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Internet)
 • organizační schopnosti a komunikační dovednosti, dobrá vyjadřovací schopnost v mluveném i psaném projevu

Vítána:

 • zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správní činnosti na úseku při sociálně-právní ochraně dětí (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru)
 • praxe na úseku náhradní rodinné péče, případně na úseku sociálně právní ochrany dětí
 • praxe ve veřejné správě
 • pečlivost, proaktivní přístup

Zaměstnanecké výhody:

 • Pružná pracovní doba 5 týdnů dovolené
 • Stravenky
 • Fond zaměstnavatele
 • Mentoring
 • Možnost dalšího vzdělávání

Uchazeč/uchazečka podává k výběrovému řízení přihlášku, ve které uvede:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit:

 • životopis, ve kterém budou strukturovaně uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, včetně znalostí týkajících se správního řízení
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie), u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 9. 1. 2017 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1. Na obálku prosím uveďte: „NEOTEVÍRAT výběrové řízení – referent/ka náhradní rodinné péče/2283/SCZ/VR275/16“. Nabídky prosím nezasílejte elektronickou poštou ani prostřednictvím odpovědního formuláře. Úplné znění oznámení, vzor přihlášky a další informace naleznete na www.praha.eu, O městě – Magistrát HMP – Volná pracovní místa.

e-mail:
web: www.praha.eu