metodika

Od roku 2017 probíhá v České republice reforma psychiatrické péče, která se snaží o zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním. V rámci reformy je realizován projekt Destigmatizace [1], který usiluje o snížení stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním a zároveň o zlepšení přístupu lidí k vlastnímu duševnímu zdraví. Součástí projektu Destigmatizace je iniciativa NA ROVINU, která realizuje řadu destigmatizačních aktivit. Významnou aktivitou iniciativy je pořádání vzdělávacích destigmatizačních programů pro různé cílové skupiny. Jedná se o lidi s duševním onemocněním, jejich blízké, zdravotníky, pracovníky veřejné zprávy, místní komunity a také o pracovníky v sociálních službách. Programy pro uvedené cílové skupiny byly vytvořeny ve spolupráci se zkušenými odborníky na danou oblast na základě provedenéZobrazit text

Síťování v rovině přímé podpory klienta je nedílnou součástí sociální práce. Adiktologické služby se pohybují na pomezí služeb sociálních, zdravotních a edukačních, a proto zde již dlouhá léta probíhá přirozená spolupráce v oblasti přímé podpory klientů. V oboru zahrnujícím několik odborností je ale také dobře patrné, jak je důležitá nejen přímá spolupráce v péči o klienta, ale jak je nezbytné dobře koncepčně nastavit mechanismy spolupráce, upravit vzájemné dohody a společné postupy a seznamovat všechny zapojené s novými trendy v oblasti sociální, zdravotní i edukační. Proto se projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ [1] kromě dobrého nastavení systémového přístupu a spolupráce zaměřuje rovněž na zvyšování kompetencí pracovníků vZobrazit text

Nezisková organizace Schola Empirica přinesla do Česka novou metodiku, která přináší sociálním a terénním pracovníkům návod, jak mluvit s klienty o tématech výchovy dětí. Pro většinu z nich to je nové rozšíření jejich komunikace s rodinami. Proto vznikl kruh sdílení, kde se všichni pravidelně setkávají a sdílejí si zkušenosti. Společně celou metodiku pak posunují dál.Zobrazit text

Text je určen zejména sociálním pracovníkům, kteří se věnují práci s lidmi s postižením a které zajímá, jak mohou posílit sociální začlenění lidí prostřednictvím budování sítí sociálních vztahů a rozšířením zdrojů podpory mimo profesionální sociální služby, tzv. přirozené podpory. Kde se přirozená podpora vzala a o co jde Koncept přirozené podpory se v sociální práci objevil v návaznosti na úsilí o deinstitucionalizaci a normalizaci podmínek pro život lidí s postižením (Kocman, 2016 a, str. 4). Dnes význam přirozené podpory vyzdvihuje Výbor pro práva osob se zdravotním postižením OSN (dále jen Výbor) ve svých všeobecných komentářích k některým článkům Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (dále jen Úmluva)Zobrazit text

Závislostní chování v souvislosti s hazardními hrami je v posledních letech veřejně diskutované a dostává se tak do popředí široké veřejnosti. Předpokládá se, že v riziku ve spojení s hazardní hrou je 4,5–5,0 % obecné populace ve věku 15–64 let, což odpovídá 325−364 tis. osob (Mravčík a kol., 2014). Patologické hazardní hraní je první nelátková závislost uznaná v psychiatrických manuálech (APA, 2013). Společnost Podané ruce s hazardními hráči pracuje již více než 15 let. Práce s touto cílovou skupinou se změnila v roce 2011, kdy začal tříletý projekt První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny (CZ.1.04/3.1.02/67.00050 podpořen ESF). Tato podpora nám dala prostor rozvíjet způsoby práce s touto cílovou skupinou. Hlavními výstupy jsou svépomocnýZobrazit text

Ratifikací Úmluvy o právech osob s postižením (dále jen Úmluva) dne 28. 9. 2009 a jejím publikováním ve Sbírce mezinárodních smluv v únoru 2010 má Česká republika mimo jiné povinnost respektovat právo lidí s postižením na právní způsobilost (v terminologii nového občanského zákoníku pojmenované jako svéprávnost) a zajistit lidem asistenci za účelem uplatnění svéprávnosti. Tato ustanovení jsou obsažena v článku 12 Úmluvy. V praxi článek 12 Úmluvy znamená, že lidem s postižením v duševní oblasti by už neměla být za účelem jejich ochrany omezována svéprávnost. Stát se zavázal, že jim ochranu zajistí pomocí takových nástrojů, které svéprávnost neomezují. Hlavním takovým nástrojem je zajištění podpory potřebné pro bezpečné rozhodování a právníZobrazit text