násilí

Systém péče o děti zasažené násilím v rodině vyžaduje koordinovanou spolupráci mnoha aktérů, mezi něž patří pracovníci z řad policie, sociálně právní ochrany dětí, státního zastupitelství, lékařství a psychologie. Cílem takové spolupráce je prevence sekundární viktimizace dětí, zajištění adekvátní podpory a profesionálního přístupu k této cílové skupině (Johansson, Stefansen 2019). Tato spolupráce se však v české praxi ze systémových důvodů ukazuje jako velmi náročná a limitovaná. Z kvalitativní analýzy Centra LOCIKA (2021) vyplývá, že členové rodiny, kteří byli vystaveni závažnému domácímu násilí, se při vyšetřování a poskytování následné pomoci dostanou do kontaktu s průměrně 47 různými osobami na 15 různých místech a s dětmi mluví po dobu vyšetřování případu 29 různýchZobrazit text

Obrázek k textu Většina lidí s postižením v průběhu života čelí nějaké z forem násilí, ukázal výzkum

Organizace In IUSTITIA dokončila výzkum, jehož cílem bylo poprvé v českém prostředí zmapovat zkušenosti zdravotně znevýhodněných osob s násilím a předsudečným násilím. Z dotazovaných nějaké z forem násilí někdy v životě čelilo 76 procent osob. Nejčastěji šlo o slovní násilí, zastrašování nebo vyhrožování násilím. Značná část respondentů a respondentek uváděla také zkušenost s fyzickými nebo sexuálními útoky. Přestože počet útoků na zdravotně postižené osoby je vysoký, nedostává se těmto osobám dostatečné trestněprávní ochrany. Výzkum se uskutečnil v časovém období od května 2021 do ledna 2022 formou online dotazníku. Celkem se ho zúčastnilo 311 osob se zdravotním postižením. Polovina z nich vnímala své postižení jako omezení v tělesné nebo pohybové oblasti. Druhou nejčastější oblastí byloZobrazit text

Podľa najnovšieho výskumu Agentúry EÚ pre základné ľudské práva približne 30 percent žien zažíva alebo zažilo v živote nejakú formu násilia. Trend v uplynulých rokoch sa na Slovensku výrazne nemení, podiel žien zažívajúcich násilie je približne 32 %[1]. Hovoríme o 886 000 ženách, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch. Pri tak vysokom počte žien zažívajúcich násilie sú podporné služby dôležitou súčasťou komplexnej pomoci a ochrany. Bohužiaľ na Slovensku stále máme oblasti, kde absentuje pomoc. Občianske združenie Žena v tiesni (Martin) pracuje v prospech eliminácie násilia páchaného na ženách už viac ako 11 rokov (od 28. 4. 2005). Poradňa je zameraná na pomoc a ochranu žien, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch, a ich detí.Zobrazit text

Rozhodnutie vytvoriť bezpečný priestor – centrum, ktoré by sa špecializovalo na pomoc a podporu žien, ktoré zažívajú násilie zo strany intímneho partnera, nepadlo zo dňa na deň. Práve naopak, predchádzalo mu množstvo príprav a práce. Veľký vplyv na toto rozhodnutie mali stretnutia s odborníčkami v tejto problematike, ich povzbudenie a podpora, ako aj odpoveď na otázku, čo je potrebné na založenie občianskeho združenia: „Stačia vám stanovy a kolok.“ Občianske združenie HANA založili ženy pre ženy zažívajúce násilie a ich deti ako reakciu na výsledky Monitoringu sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska Európskych štandardov, ktorý realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny (Holubová, Filadelfiová) z roku 2012. Monitoring poukázal naZobrazit text

Úvod Keď som sa rozhodovala, že napíšem reflexiu z praxe k téme násilia páchaného na ženách, netušila som, koľko nových podnetov ma do jej napísania inšpiruje. A to aj napriek tomu, že ak človek pracuje v jednej téme viac ako 25 rokov, tak si myslí, že už ho nedokáže nič prekvapiť. Opak je pravdou. Dokáže. Niekedy príjemne a inokedy menej príjemne. Názov príspevku polemizuje o tom, či na Slovensku máme, alebo nemáme funkčný systém ochrany obetí domáceho násilia. Neviem, či jeden článok môže dať komplexnú odpoveď na túto otázku. Názov príspevku som skôr ponímala k zamysleniu sa nad tým, čo na Slovensku máme, čo je potrebné uchovať, čo rozvíjať, na čoZobrazit text

Organizace Jako doma vznikla v roce 2012 s cílem zaměřit se na problematiku ženského bezdomovectví, oblast, která byla do té doby v České republice neznámá. Protože znalost problematiky mohla být v té době získávána jen ze zahraničních zdrojů, Jako doma poměrně záhy přistoupilo k realizaci kvalitativního výzkumného projektu, který zmapoval problematiku ženského bezdomovectví u nás. Současně členky organizace navázaly spolupráci s britskou organizací St. Mungo, která realizuje programy mířené na ženy bez domova. Tato spolupráce ve svém finálním stadiu vedla k první české konferenci zaměřené na ženské bezdomovectví. Tato konference v roce 2013 byla hojně navštívena, byly zde představeny výstupy z výzkumu, který Jako domaZobrazit text