sociální pracovník

Text tohoto příspěvku prezentuje výkon veřejného opatrovnictví se zaměřením na kumulaci funkcí veřejného opatrovníka s funkcí sociálního pracovníka. Článek přináší odpověď na otázku: Jak sociální pracovníci vybraných obcí Moravskoslezského kraje, kteří současně vykonávají funkci veřejného opatrovníka, interpretují kumulaci obou funkcí ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zobrazit text

Sociální pracovník převzal v postmoderní společnosti úlohu opory, jež byla v dřívějších dobách k dispozici jedincům v tíživých sociálních situacích. V očích mnoha jedinců ve společnosti se tak stal, metaforicky řečeno, novodobým superhrdinou, disponujícím mnoha kompetencemi, osobnostními specifiky a možnostmi pomoci. Vyvstávají však otázky týkající se nadměrné zodpovědnosti sociálního pracovníka, kladení požadavků na něj, a v neposlední řadě též opomíjení a zakotvení jeho práv v dokumentech relevantních pro praxi.Zobrazit text