2/2007

Sociální práce s imigranty

Se vzrůstajícím počtem migrantů na území našeho státu nabývá na významu otázka jejich integrace. Za klíčový předpoklad integrace cizinců do společnosti je pak považována jejich integrace na trhu páce. Zkušenosti z některých evropských zemí však naznačují, že nalézt efektivní a účinnou cestu integrace cizinců na trh práce není vůbec jednoduché. Zobrazit text

V této stati se zabýváme neregulérním zaměstnáváním imigrantů a pozornost zaměřujeme na cizince z tzv. třetích zemí, kterým je přístup na pracovní trh nejvíce omezen. Není náhodou, že právě přistěhovalci z těchto zemí významně participují v šedé ekonomice, a chceme poukázat na to, že právě tato omezení v kombinaci s poptávkou zaměstnavatelů mají významný vliv na vytváření skupiny tzv. ilegálních imigrantů. Zobrazit text

Ve stati pojednáváme o možnostech sociální intervence ve prospěch ilegálních pracujících migrantů. Nejprve vymezujeme termíny ilegální migrace a ilegální pracující migrant, dále se zabýváme situací a postavením ilegálních pracujících migrantů v rámci ČR a dospíváme k deskripci jejich životních podmínek. Uvedené uvozuje vlastní nástin možných podob sociální intervence.Zobrazit text

Sociální práce s imigranty se v současnosti stává, nejen v západní Evropě a USA, také v České republice, závažným tématem, které nebude možné opomíjet v souvislosti s postupujícím procesem ekonomické, politické a kulturní globalizace. Migrace vyvolává tlak na národní státy, identitu jejich obyvatel a příchod „cizinců“, které Evropa potřebuje z demografických důvodů a Evropu potřebují z důvodů ekonomických, staví před sociální práci mnohé úkoly, které zejména v českých podmínkách nemusela zatím příliš řešit. Zobrazit text

Autor sa v článku zameriava na vzdelávanie študentov sociálnej práce v práci so žiadateľmi o azyl a azylantmi. Popisuje, akým spôsobom prebiehala v minulosti príprava sociálnych pracovníkov a následne ako prebieha príprava sociálnych pracovníkov na Katedre sociálnej práce PdF UK v Bratislave v súlade s minimálnymi štandardmi na vzdelávanie v tejto oblasti sociálnej práce pre vyššie vzdelávacie programy v súčasnosti. V závere práce poukazuje na nutnosť zamerania sa na vzdelávanie budúcich sociálnych pracovníkov pre prácu s migrantmi.Zobrazit text

Text popisuje prohlubování tísnivé ekonomické situace několika příbuzensky spjatých romských nukleárních rodin bydlících v blízkosti malé obce v Karlovarském kraji. Rozbor jednotlivých problémů charakterizovaných v první části vede ke zjištění, že rodiny žijící v lokalitě lze podle současné terminologie považovat za sociálně vyloučené, zatímco rodiny jejich sourozenců žijící mimo lokalitu nikoliv. V poslední části autor zdůvodňuje svou skepsi při předvídání dalšího vývoje – v daném případě existuje velmi malá naděje, že by účastníci dokázali neudržitelný směr zvrátit sami. Zobrazit text