3/2007

Sociální práce s lidmi se závislostí

Ve své stati se pokouším zachytit podobu rodinného systému, jenž je spoluutvářen členem závislým na alkoholu. Na rodinu budu nahlížet z perspektivy psychologie rodiny. Rodinu tedy chápu v intencích psychologie rodiny jako dynamický systém, je vykládána ze systémových pozic. Zobrazit text

V našom príspevku chceme čitateľovi priblížiť problematiku práce so závislými so zameraním na injekčných užívateľov drog pomocou nami vymedzených metód. V texte prezentujeme vybrané výsledky prieskumu realizovaného za účelom zmapovania rozsahu činností OZ Prima, ktoré pôsobí ako mimovládna nezisková organizácia združujúca profesionálov a dobrovoľníkov, ktorej cieľom je prispieť k riešeniu drogovej problematiky, a to s dôrazom na realizáciu projektov v oblasti redukcie požiadavky po droge. Zobrazit text

K postmoderním filozofickým východiskům ((radikální) konstruktivismus a sociální konstrukcionismus) se explicitně hlásí zejména tzv. systemické přístupy. Tyto přístupy se řadí mezi přístupy, které se podle výzkumných zjištění v současné sociální práci a psychoterapii v USA i v západní Evropě rozvíjejí nejdynamičtěji (Prochaska, Norcross, 1999). Zobrazit text

Text vychází z dílčí analýzy kvalitativní studie „Pečující rodiny“ zaměřené na zkušenost dospělých dětí pečujících o své závislé rodiče a založené na 29 hloubkových rozhovorech s těmito dětmi. Autorka představuje pět okruhů motivů, které se objevily ve vyprávěních participantů výzkumu – praktické faktory, faktory spojené se vztahem rodič a dítě, socializační faktory, faktory vázané na osobu rodiče a faktory spojené s externími vlivy. Diskutuje možnost působení opatření sociální politiky na zvýšenou motivaci rodiny ujmout se péče o stárnoucí příbuzné.Zobrazit text

Příspěvek se zabývá úlohou sociálních služeb v rámci rozvoje venkovských regionů. Poukazuje na to, že zabezpečení udržitelnosti sociálních služeb je nezbytným předpokladem v souvislosti se zaváděním nového evropského sociálního modelu respektujícího principy trvale udržitelného rozvoje. Rozvoj sociální sféry je tak nemyslitelný bez zvyšování kvality sociálních služeb a jejich komunitního plánování.Zobrazit text

Práce se zabývá českou protidrogovou politikou se zvláštním důrazem na harm reduction, protože je to i v dnešní době kontroverzní téma. Zdůrazňuje přínos služeb harm reduction pro uživatele drog i pro společnost jako takovou, ale nezamlčuje ani argumenty odpůrců. Zobrazit text

Předkládaná stať je věnována historii sociálního plánování v Ostravě. Popisuje vývoj sociálního plánování a metod sociální práce na území Ostravy v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století u tří vybraných cílových skupin. Zabývá se sociální péčí o rodinu, děti a mládež, sociální péčí o společensky nepřizpůsobené občany a v neposlední řadě sociální péčí o romské obyvatelstvo. Zobrazit text