sociálna práca

Pri definovaní a vymedzení moci prevláda značná variabilita či nejednotnosť. V sociálnej praxi sa je dokonca možné stretnúť s eliminujúcim pohľadom na tento fenomén, ktorý môže prispievať ku šíreniu stereotypov a k redukcionistickému pohľadu na sociálnu prácu a jej význam pri pomoci klientom a klientkám.Zobrazit text

V predkladanej práci autori sústredili pozornosť na prelínanie sa fenoménov osamelosti a závislosti,
s dôrazom na perspektívu abstinencie. Teoretická časť mala za cieľ pojmovo a myšlienkovo
uchopiť koncept osamelosti s úzko súvisiacimi konštruktmi, v zmysle prežívania látkovo závislých
klientov. Realizovaný kvantitatívny výskum, ktorý nadväzoval na teoretické koncepty osamelosti
a závislosti, mal za cieľ prispieť k objasneniu vzťahov medzi uvedenými fenoménmi. Osamelosť
bola v rámci empirickej časti pojmovo uchopená a operacionalizovaná pomocou dvoch rôznych
konštruktov, sociálnej opory a sociálnej začlenenosti. Výskum so vzorkou 190 respondentov bol
zameraný na zisťovanie štatisticky signifikantných rozdielov vo vymedzených konštruktoch medzi
hospitalizovanými a abstinujúcimi závislými. Štatistickou analýzou boli overované i hypotézy
o signifikantnosti vzťahov medzi vymedzenými konštruktmi a porušením abstinencie. Výskum
jednoznačne preukázal štatisticky významné rozdiely v testovaných kritériách porovnávaných
skupín závislých respondentov so záverom, že abstinujúci klienti, navštevujúci psychoterapeutické
a svojpomocné skupiny, sa cítia menej osamelí ako aktuálne hospitalizovaní. Autori taktiež
poukazujú na klinickú prax sociálnych pracovníkov, ktorá si vyžaduje vysokú mieru profesionálnej
úrovne i schopnosť empaticky a uvážlivo využívať celý rad terapeutických intervencií v procese
liečby, doliečovania a prevencie lapsusu/relapsu.Zobrazit text