sociálna práca

Cieľom článku je konceptualizovať problematiku využitia informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) v supervízii v sociálnej práci, následne vymedziť zmeny, ktoré priniesla pandémia ochorenia COVID-19 v oblasti realizácie supervízie v sociálnej práci v súvislosti s procesom digitalizácie supervízie, a analyzovať výhody a nevýhody kybersupervízie. Zobrazit text

Cieľom článku je poukázať na vnímanie profesionalizácie sociálnej práce z pohľadu sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Autori sa zaoberajú taktiež postavením Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej len SKSPaASP) v procese profesionalizácie.Zobrazit text