O čem se mluví

Raná péče pro děti s nervosvalovým onemocněním v době pandemie

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby (dle § 54 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).  Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatné Podobné články: IZOLACE, ÚZKOST, NAPĚTÍ – v době koronavirové krize zažíváme fenomény, které pociťují lidé s duševním onemocněnímZobrazit text

Tradiční služby v netradiční době

Dům u Libuše je centrum denních aktivit, které realizuje volnočasové a nácvikové programy. Služba je registrovaná jako sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením a nachází se v krásném prostředí pražské Výtoně, pod Vyšehradem a blízko oblíbené vltavské náplavky. Dům u Libuše je součástí Centra Podskalí Fokusu Praha, z.ú. a své služby poskytuje klientům už 30 let. Již rok čelí, stejně jako další služby (a ostatně celá společnost), náročné výzvě a řeší, jak zároveň být v kontaktu se svými klienty a zároveň nezvyšovat riziko nákazy koronavirem ani pro klienty ani pro pracovníky. Posláním Libušky, jak tuto službu láskyplně nazývají pracovníci i klienti, je poskytování dlouhodobé podporyZobrazit text

Jaká je historie Světového dne porozumění autismu?

2. dubna je Světový den porozumění autismu. Připomínáme si ho každý rok i v České republice. Víme však, jaká je historie tohoto dne?  Světový den porozumění autismu (World Autism Awareness Day) je jedním ze sedmi oficiálních mezinárodních dnů, kterým se organizace Spojených národů rozhodla věnovat v rámci tématů spojených se zdravím. Jeho ustanovení předcházela dlouhodobá iniciativa OSN vedoucí ke zlepšení lidských práv. Součástí této iniciativy byla také Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která byla přijata v roce 2006 a jejímž účelem je podporovat, chránit a zajistit plnohodnotné a rovnocenné užívání všech lidských práv a základních svobod pro všechny osoby se zdravotním postižením a respektovat jejichZobrazit text

Analýza odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči

Pro výkon každé profese je potřeba mít osvojené konkrétní oborové kompetence, dovednosti, znalosti a současně i nadále pracovat na sebevzdělávání a rozvoji svého osobního potenciálu. Pěstouni jsou také zaměstnanci, konkrétně zaměstnanci státu, kteří vykonávají velmi náročné povolání. Pro to, aby mohli být dobrými náhradními rodiči, musí dle platné legislativy absolvovat proces odborného posouzení a přípravy. Význam a přínos výzkumu byl zásadní především pro organizaci Centrum psychologické pomoci, p. o., která zajišťuje uskutečnění odborných příprav v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit názor a posoudit proces realizace příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči z pohledu zprostředkovaných pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu a na základě zjištěných výsledkůZobrazit text

Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen již několik desítek let poskytuje prostor pro oslavu pokroku, který ženy učinily na cestě za rovností. Zároveň ale zůstává každoročním mementem toho, že jejich cesta bohužel ani zdaleka neskončila.  Ženy i dnes musí překonávat společenské a ekonomické překážky, kterým muži nečelí, nebo jim čelí jen v nesrovnatelně menší míře. Předsudky, nedostatečné zastoupení nebo nedocenění profesních úspěchů tak tvoří jen krátký výčet z celé řady faktorů, které zásadně ovlivňují životy žen a určují, ve kterých odvětvích a povoláních se ženy budou realizovat.    Jednou z oblastí, v níž je přínos žen historicky podhodnocován, je i věda. V té české se navíc dlouhodobě nedaří navýšit počet žen naZobrazit text

Jak se učí sociální pracovníci a sociální pracovnice v době koronavirové?

Pokud byste se zeptali před pěti lety studentů sociální práce a jejich vyučujících, zda lze nahradit celou výuku sociálních pracovníků v učebnách výukou distanční, domníváme se, že odpověď by byla jednoznačná – nelze. Během krátké doby se odehrála spousta věcí, které pro nás byly dříve nemyslitelné. Například asi nikoho nenapadlo, že se nebudeme moci volně pohybovat, scházet v učebnách a že studenti budou „povoláni“ do prvních řad boje proti mikroskopickému nepříteli.    V této mimořádné situaci nás zaujalo, jak probíhá to, co bylo dříve považováno za nepředstavitelné – vzhledem k mimořádným opatřením se výuka sociálních pracovníků přesunula do online prostředí. Vzdělávací programy v sociální práci probíhají pomocí distančního vzdělávání napříč celou Českou republikou. Tento mimořádný přesun do online prostoru vyvolává celouZobrazit text

Kniha Ano, můžeme! Kámasútra pro vozíčkáře – jedinečná publikace svým obsahem i zpracováním

Kniha Ano, můžeme! s podtitulem Kámasútra pro vozíčkáře je unikátní knihou, ať už svým obsahem, nebo zpracováním. Kniha se věnuje sexualitě lidí po poškození míchy a je určena zejména lidem s poškozením míchy, kteří se chtějí dozvědět o možnostech v nové životní situaci a jejich partnerům, ale vhodná je i pro studenty medicínských oborů, pracovníky ve zdravotních a sociálních službách a pro všechny zvídavé čtenáře. V první části knihy se citlivě otevírají pestrá témata jako partnerství, vztah k sobě samému, sexuální asistence, sexuální násilí a mnoho jiných, která by sama mohla být zpracována v samostatných publikacích. Druhá část knihy se věnuje praktickým radám a návodům,Zobrazit text

Od alkoholu sušíme celý rok

Měsíc únor je časem, kdy si každý z nás může vyzkoušet jaké to je nepít. Zkusit si plánovanou očistu od alkoholu. Vychutnat si oblíbené jídlo bez alkoholu, setkání s přáteli bez alkoholu, zvládnout náročné momenty bez alkoholu. Armáda spásy letos poprvé otevřela virtuální NEhospodu u Suchánků a zaměřila tak svou pozornost na službu následné péče Dům pod Svahem v Havířově, která pomáhá mužům závislým na alkoholu vrátit se zpět do plnohodnotného běžného života. Život v abstinenci je celoživotní vědomá práce a klienti, se kterými pracujeme, jsou živoucím důkazem toho, že je to sice těžká cesta, ale uskutečnitelná. Tito muži s podporou komplexního terapeutického programu upevňují každým dnem svou abstinenciZobrazit text

Fenomén dítěte v systému – péče o ohrožené děti a jejich nejvyšší zájem

Problematika péče o ohrožené děti a jejich odebrání z péče rodiny je velmi složitým procesem. I samotní odborníci přistupují k celé záležitosti velmi obezřetně. Mohou však nastat případy, kdy veškerá sanace rodiny selhala a je zapotřebí dítě umístit do náhradní rodinné výchovy. Při rozhodování o formě náhradní rodinné výchovy je zapotřebí brát na zřetel nejlepší zájem dítěte. I proto jsme se rozhodli v říjnu roku 2020 uspořádat online konferenci V nejvyšším zájmu dítěte, kde se setkali odborníci ze stran státního aparátu i lidé, kteří jsou každodenně s touto skupinou dětí a mladých dospělých v kontaktu. Záštitu nad konferencí převzala paní senátorka MUDr. Jitka Chalánková, která k tématuZobrazit text

Inovativní přístupy ke snižování rizik v prostředí nočního života a zábavy

Pod pojmem terénní práce v prostředí zábavy si běžně člověk znalý obdobných služeb nejspíše představí pracovníky, jak se v klubu baví s návštěvníky o nástrahách nočního života, případně jak pečují o osoby, které to přehnaly ať už s alkoholem nebo jinými látkami. Potenciální oblast působení je však mnohem širší, než se může na první pohled zdát. Hlavní rizika, na které se program Hard & Smart Společnosti Podané ruce zaměřuje, jsou užívání jak legálních, tak nelegálních látek, rizikový sex, ochrana sluchu a zdraví obecně, bezpečný návrat z akce domů aj. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? NemáteZobrazit text

Projekt Krajské rodinné politiky propojuje aktéry rodinné politiky na celostátní i regionální úrovni

Systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů (zkráceně Krajská rodinná politika) [1] vznikl s cílem zlepšit koordinaci celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin. [2] Jednou ze zásadních a klíčových náplní projektu je síťování aktérů rodinné politiky na celostátní i regionální úrovni v rámci odborných platforem, v nichž dochází ke vzájemné komunikaci a spolupráci různých aktérů, sdílení dobré praxe a know-how z oblasti rodinné politiky. MPSV vnímá regionální rodinnou politiku jako nenahraditelnou, jelikož vychází ze specifik jednotlivých regionů a potřeb rodin v nich žijících. Přístupem zaměřeným na lokální a regionální úroveň rodinné politiky následuje Česká republikaZobrazit text

Den dětí ulice

Dánská definice dětí ulice přijatá účastníky průzkumu v letech 1992–1993: „Děti ulice jsou děti nebo mladí lidé pod osmnáct let, kteří žijí kratší, nebo delší dobu na ulici. Jsou to děti, které žijí tak, že se potulují z místa na místo, mají svoje skupiny vrstevníků a kontakty na ulici. Oficiálně mohou mít tyto děti adresu bydliště u svých rodičů nebo v ústavu sociálního zabezpečení. Nejzávažnějším faktem je to, že mají málo nebo žádné kontakty s rodiči, školou, ústavem péče o děti a sociálními službami, které mají vůči nim jistou povinnost.“ Děti ulice, tedy nezletilé děti na útěku z domova nebo z ústavního zařízení, mladí bezdomovci, mládež žijícíZobrazit text