sociální podnikání

Sociální podniky volají po legislativě, která jim uvolní ruce v zaměstnávání znevýhodněných

V České republice žije půl milionu lidí v ekonomickém věku s větším či menším zdravotním omezením. Lidí, kteří pro kvalitní a plnohodnotný život potřebují kompenzační pomůcky, speciální služby nebo na míru upravené prostředí pro práci i běžné fungování. Výsledky výběrového šetření osob se zdravotním postižením z roku 2018 poukazují na fakt, že pouze polovina z této cílové skupiny lidí dosahuje na dlouhodobé, perspektivní a důstojné zaměstnání (ČSÚ, 2019). Takto nízký počet osob může být způsobený mnoha faktory, mimo jiné i nízkou ochotou firem zaměstnávat uchazeče naplňující definici osob se zdravotním postižením (OZP) či osob zdravotně znevýhodněných (OZZ) nebo nedostatečným povědomím veřejnosti o potřebách hendikepovaných. SociálníZobrazit text

Ve srovnání se západní Evropou je v České republice sociální podnikání v začátcích a je spojeno zejména se zaměstnáváním osob s různým znevýhodněním. Významným aktérem zavádění sociálního podnikání v ČR je nestátní nezisková organizace P3 – People, Planet, Profit. Téma sociálního podníkání a jeho možný vztah k sociální práci jsem diskutoval s ředitelkou této organizace. Petra Francová koordinovala vytváření českých definic, principů a indikátorů sociálního podniku a v současné době spolupracuje s ministerstvy na nastavování výzev na podporu sociálního podnikání z Evropského sociálního fondu a na přípravě zákona o sociálním podnikání. Čím se v organizaci P3 – People, Planet, Profit zabýváte? Naše organizace pomáhá vytvářet celkový systém nastavení a podpory pro sociální podnikání v ČRZobrazit text

P3 – People, Planet, Profit je obecně prospěšnou společností, která přináší a prosazuje nové a inovativní přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost podporuje sociální, společensky prospěšné a zelené podnikání poskytuje konzultace, pořádá semináře a workshopy realizuje tematicky zaměřené projekty provozuje www.ceske-socialni-podnikani.cz, což je největší portál o sociálním podnikání v ČR a tématy s tím navázanými. P3 má rozsáhlé zkušenosti se zapojováním znevýhodněných cílových skupin do procesu sociální a pracovní integrace. Poskytuje podporu jednotlivcům a organizacím v celé ČR, kteří mají zájem o sociální podnikání (jedná se zejména o NNO, sociální podniky a Místní akční skupiny). Opakovaně realizovala projekty s Organizací na pomoc uprchlíkům, v nichž školilaZobrazit text

Stať Izabely Oujezdské a Venduly Gojové „Vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti sociálního podnikání“ (Oujezdská, Gojová, 2016) se ve své teoretické části věnuje konstituování pojmu sociální podnikání. Jejich konstatování jsou natolik podnětná, že vedla k následujícímu teoretickému rozvinutí. To vychází ze zjištění: „V době úspor a vysychajících finančních pramenů, díky nimž mohla většina služeb sociální práce existovat a relativně uspokojivě (co do kvantity) reagovat na poptávku různorodých cílových skupin svých uživatelů, si poskytovatelé služeb sociální práce stále častěji kladou otázku, jak se stát samostatným, udržitelným, na donorech nezávislým subjektem.“ (Oujezdská, Gojová, 2016:8.) Tato motivace vede v rámci sociální práce k sociálnímu podnikání.  Pojetí sociálního podnikání lzeZobrazit text

Praxe personalistky představuje setkání s uchazeči o zaměstnání, kteří jsou na jedné straně nositeli svých dovedností, zkušeností, odhodlání a vůle a na straně druhé toho, co jim brání v úspěchu. Specifickými jsou ti, kteří prošli výkonem trestu odnětí svobody. Přicházejí v doprovodu své minulosti s cílem najít si práci, která jim bude prostředkem k dosažení svých potřeb. Dlouho očekávaná doba opuštění věznice je složitou životní situací. Je ztížena nejistým nebo žádným finančním zázemím, nedostupností informací a někdy i ztrátou rodiny, její podpory a absencí bydlení. Chybí porozumění a motivace. S výkonem trestu souvisí ztráta představy o reálných cenách, které během doby ve vězení stouply (náklady na dopravu, stravu, bydlení, ošacení, kultura…).Zobrazit text

Tematická síť pro sociální ekonomiku (zkratka TESSEA), byla založena v roce 2009 jako neformální názorová platforma v rámci stejnojmenného projektu, který byl realizován Novou ekonomikou, o. p. s. Platforma sdružovala podnikatele, nestátní neziskové organizace, vysoké školy, ale také jednotlivce, již měli společný zájem prosazovat sociální ekonomiku a sociální podnikání v České republice. Její aktivity byly velmi blízké spolkové činnosti, existovala však bez samostatné právní subjektivity. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení informovanosti o sociální ekonomice, a to prostřednictvím sdružovacího a odborného působení. Sdružovací činnost byla zaměřena na osvětu a šíření informací, odborná se odvíjela v pracovních skupinách, které byly vytvořeny z expertů na konkrétní témata. Jednou z expertek byla Petra Francová, která koordinovalaZobrazit text

Brněnská organizace Ratolest Brno funguje v Brně a jeho nejbližším okolí již 20 let. Ke svému významnému jubileu si nadělila mimo jiné i nový sociální podnik s názvem Bajkazyl Brno. Ten dál nese principy pražského Bajkazylu, který založili Martin a Gábina Kontra. Díky jejich podpoře tak v Brně vzniká unikátní místo, které spojuje dohromady kavárnu, cyklodílnu a kulturní prostor, jež doplňují navíc tréninková pracovní místa pro klienty neziskové organizace Ratolest Brno. Brněnská Ratolest poskytuje široký vějíř služeb. Zastřešuje dva nízkoprahové kluby, které pracují s klienty kombinovanou formou (ambulantně i terénně). Jedná se o Nízkoprahový klub Pavlač, který pracuje s dětmi a mládeží v sociálně vyloučené lokalitě, a nízkoprahový klub Likusák, jenžZobrazit text

Pokud máte nápad, který by mohl být inovativní, věříte v jeho úspěch a ještě k tomu máte dostatek financí na jeho realizaci, máte vyhráno. Co však dělat v případě, kdy by onen nápad byl, nadšení a víra v úspěch taky, ale ty peníze vám chybí? Síla crowdfundingu Čím dál častěji se právě nadšení lidé s inovativními myšlenkami spoléhají na nové fundraisingové platformy, tzv. crowdfundingové kampaně, díky kterým mohou v relativně krátkém čase získat peníze pro svůj projekt. Princip fungování crowdfundingu není složitý. Se svým záměrem se zaregistrujete do některé z fungujících platforem (např. Nakopni mě, Hithit, Kreativci sobě aj.), kvalitně zpracujete svůj projektový záměr a vytvoříte opravdu zajímavé video. Dále připravíte odměny,Zobrazit text