terapie

Zhoršující se duševní zdraví (dále jen DZ) dětí a dospívajících je v posledních dvou letech skloňováno téměř ve všech oblastech, které se věnují práci s dětmi a mládeží. Reflektují jej služby, odborné platformy i mainstreamová média. Často je nárůst duševních obtíží dáván do souvislosti s dopady pandemie Covidu-19, neznamená to však, že čím víc se pandemii vzdalujeme, tím obtíží ubývá. Linka bezpečí (2024) uvádí, že v prvních třech měsících roku 2023 zaznamenali o 30 % více případů sebepoškozování než ve stejném období loňského roku. Co se tedy děje, že se tolik mladých lidí cítí špatně? A jak na to mohou reagovat preventivní sociální služby jako jsou nízkoprahové kluby pro děti aZobrazit text

V Česku žije více jak milion lidí s tělesným postižením. Terapie – ať už fyzioterapie,psychoterapie, ergoterapie či jiné – mohou významně ovlivnit kvalitu života, zlepšitjeho fyzický a psychický stav a pomáhají při začlenění do společnosti. Nadační fondSolithera pomocí svých “solidárních terapií” shromažďuje peníze na financovánítakových služeb pro ty, kteří si je nemohou dovolit. Základem fondu je aktivníkomunita terapeutů, kam láká nové lidi. V současné době je pro spoustu fyzicky či psychicky znevýhodněných osob obtížné sedostat k terapeutickým službám. Roli v tom hraje jejich špatná sociální či ekonomickásituace, nedostupnost služeb v blízkém okolí nebo přímo fyzická omezení, která jimnedovolují služby navštěvovat mimo své bydliště. Tyto služby,Zobrazit text

Violet Oaklander: Třinácté komnaty dětské duše. Praha: Portál, 2020 Kniha Třinácté komnaty dětské duše je poutavým průvodcem do zákoutí duše dítěte, kterou má čtenář možnost poznat díky nepřebernému množství prezentovaných příběhů. Autorka knihy, Violet Oaklander předkládá tvořivé metody, které u klientů využívá v rámci své terapeutické práce. Při čtení se čtenáři otevírají cesty do dětského světa, myšlení, sebepojetí a prožívání. Kniha je tak inspirací nejen pro práci s dětmi, ale také pro hledání sebe sama a nalezení svého ztraceného a hravého dítěte v každém z nás… Violet Oaklander vystudovala klinickou psychologii, manželské a rodinné poradenství a speciální pedagogiku. Ve své praxi se jako psycholožka a psychoterapeutka zaměřovala na práciZobrazit text

Recenze knihy: Leoš Zatloukal, Daniel Žákovský. Zázrak tří květin: terapie zaměřená na řešení s dětmi a dospívajícími. Praha: Portál, 2019. Autori publikácie Zázrak tří květin čitateľa „in mediar res“ oboznamujú s terapiou zameranou na riešenie (SFBT – Solution Focused Brief Therapy), o ktorej samotná monografia pojednáva. Publikácia je vnútorne členená do piatich kapitol, pričom každá kapitola je uvádzaná citátom a príbehom z kníh pre deti. Citáty a príbehy ponúkajú inšpiráciu pri práci s deťmi, nakoľko prerozprávanie príbehu je možné do terapie s deťmi pomerne ľahko zaradiť. Skúsení autori ponúkajú široké spektrum príkladov z praxe, no na druhej strane monografia neponúka priestor na podrobnú metodologickú analýzu. Publikácia je v istom zmysle doplnenou verziou knihyZobrazit text

Kniha představuje základní principy a metody terapie zaměřené na řešení při práci s dětmi a dospívajícími. Autoři vycházejí z modelu Kidsʼ Skills (vytvořeného finskými terapeuty Benem Furmanem a Tapanim Aholou), jehož metody během své bohaté praxe rozšířili a v mnoha případech originálně vyzkoušeli. Jde o přístup hravý, tvořivý, a místy dokonce absurdní. Název knihy Zázrak tří květin je obrazným přirovnáním ke třem základním principům této terapie: naděje, spolupráce a tvořivost. V průběhu terapie je tedy cílem těmto „třem květinám pomoci rozkvést“, v některých případech je dokonce nutné nechat květiny nejprve oživnout. A protože jde o terapeutický přístup hravý a tvořivý z proudu „pozitivní psychologie“, iZobrazit text

Letní dům je neziskovou organizací, nyní zapsaným ústavem, s letos dvacetiletou historií. V rámci registrované sociální služby Sociální rehabilitace nabízí dětem a mladým lidem z dětských domovů z několika krajů České republiky účast na sociálně-terapeutických pobytech, pobytech v tréninkovém bytě a individuální doprovázení před a po odchodu z dětského domova. Jako osoba pověřená k výkonu sociálně-právní ochrany nabízí Letní dům pomoc a podporu pražským ohroženým rodinám a také pěstounům skrze uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče. Úvodem by se dalo říci, že Letní dům je doslova postaven na vztahu terapie a sociální práce. Respektive je mnohdy „na hraně“ mezi terapií a sociální prací. Letní důmZobrazit text

Vynalézavost a kreativita pracovníků, kteří pracují s lidmi trpícími různou formou dezorientace, je bezedná a přinesla některé metody a techniky práce s člověkem, které přinášejí příležitost jak pro klienta samotného, tak pro pracovníky. V případě tohoto pojednání se jedná o metody „validace“ a „preterapie“, jejichž vliv je de facto nenahraditelný. Validace a preterapie vycházejí z přístupu zaměřeného na člověka, definovaného Carlsem G. Rogersem v 80. letech 20. století. Preterapie představuje jak terapeutický přístup, tak metodu sociální práce s lidmi dlouhodobě hospitalizovanými, chronickými pacienty na psychiatrickém oddělení, s lidmi s hlubokou mentální retardací, s lidmi trpícími demencí nebo s lidmi s duševní poruchou, lidmi s depresemi (Prouty, Werde, Portner, 2005). Validace označuje metodu práce se seniorem s určitouZobrazit text

Úvod Využití socioterapie při poskytování sociálních služeb sociálními pracovníky je doposud málo diskutované téma. Respektive význam, který socioterapie má, není dostatečně akcentován. Autoři zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále zákona č. 108), zasadili tuto kompetenci do legislativních pravomocí, ale následně nevznikly metodické pokyny, jak tento prostředek v praxi využívat. Před účinností zákona č. 108 byli sociální pracovníci (pokud vůbec) spíše součástí psychoterapeutických skupin jako členové týmu nebo absolvovali výcviky z vlastního zájmu. Nabídnout sociálním pracovníkům specifickou metodu byl rozhodně vhodný záměr. I přes malé povědomí a velmi nedostatečnou nabídku výcviků se jedná o velice účinnou metodu, která může sociálním pracovníkům pomáhat při práci s klientem[1]. DleZobrazit text