rodina

Text seznamuje s koncepcí a výstupy výzkumného šetření zaměřeného na problematiku dětí ohrožovaných týráním a zanedbáváním. Jádro výzkumu bylo založeno na studiu životních trajektorií ohrožovaných dětí. Důraz byl kladen na důsledný rozbor informací o rodinném prostředí, v němž tyto děti vyrůstaly. Záměrem výzkumu byla detekce signifikantních vztahů mezi výskytem týrání a zanedbávání dětí a jejich rodinným prostředím. Přednostně byly zkoumány jednotlivé znaky rodin, v nichž prokazatelně docházelo k ohrožování dětí. Tyto znaky byly pomocí statistické analýzy dále zpracovávány a uváděny do vztahů také s jinými jevy. Vyhodnocením získaných dat byla učiněna taková zjištění, která obecně předpokládaná očekávání o „ohrožujících rodinách“ z části překonala.Zobrazit text

V súvislosti s pretrvávajúcou, celosvetovou ekonomickou krízou sa do popredia čoraz častejšie dostáva problematika narastajúceho počtu ľudí, jednotlivcov, ale i rodín, ktoré trpia sociálno-ekonomickými
problémami. Tie majú dopad nielen na ich finančnú, či materiálnu stránku života, ale taktiež pôsobia na ich sociálne vzťahy, telesné či duševné zdravie. Poradenstvo, ktoré by sa malo týmto rodinám poskytovať, by nemalo byť teda ohraničené len na právne aspekty (napr. uplatnenie nároku na dávku v hmotnej núdzi). Rodiny trpiace takýmito problémami, najmä zadlžené rodiny, majú neraz problém s účasťou na spoločenskom živote a taktiež strácajú nádej žiť svoj život v dôstojnejších životných podmienkach. V predkladanom príspevku sme si preto stanovili za cieľ postupne oboznámiť čitateľa so v súčasnosti pomerne často sa vyskytujúcim javom – zadlžením rodín. Ponúkame prehľad niektorých dôležitých zistení z prieskumu, ktorý sa venoval problematike zadlženia rodín na východnom a západnom Slovensku.Zobrazit text

V sociálnej práci sa stále častejšie stretávame s riešením sociálnych problémov klientov, ktorí sa primárne nachádzajú v zložitých a nepriaznivých ekonomických situáciách. Môžeme aj konštatovať, že nepriaznivé ekonomické zázemie rodiny je predispozíciou vzniku ďalších, napríklad aj sociálno-patologických javov, alebo sa táto situácia prinajmenšom podieľa na vzniku nefunkčných sociálnych väzieb a rozpade rodiny. Príspevok z tohto dôvodu naznačuje najmä niektoré kolízie vzniku nepriaznivej ekonomickej situácie rodiny často aj vplyvom zadlženia a zároveň naznačuje špecifiká v obsahu sociálneho poradenstva pre rodiny so zadlžením a so sociálno-ekonomickými problémami.Zobrazit text

Naše práce si dala za cíl ověřit relevanci některých empirických studií a výzkumů popisujících nezaměstnanost některého z členů rodiny, resp. více členů, jako velmi rizikový faktor, který má negativní důsledky na dotčenou rodinu v oblasti materiální, sociální či psychologické. Dále tato studie poukazuje na některé netypické či dosud málo zmiňované souvislosti a snaží se je vysvětlit.
Výzkumný soubor vychází z Evropské longitudinální studie rodičovství a dětství (ELSPAC) a použitá data jsou z období 11 let věku sledovaných dětí. Soubor byl rozdělen na čtyři sledované skupiny. Jedná se o 1. skupinu rodičů, kteří jsou oba zaměstnaní (N = 1 264); 2. skupinu rodičovských párů s nezaměstnanými matkami (N = 215); 3. skupinu rodičovských párů s nezaměstnaným otcem (N = 148) a 4. skupinu, ve které jsou oba rodiče nezaměstnaní (N = 37). Data byla zpracována v programu SPSS standardními statistickými metodami, pomocí nichž byly analyzovány rozdíly ve vybraných proměnných mezi skupinami.
Práce doložila platnost většiny zmiňovaných výzkumných výsledků, které popisují souvislosti mezi nezaměstnaností a negativním materiálním či psycho-sociálním dopadem na rodinu. Upozorňuje na skutečnost, že mnoho závažných zdravotních i behaviorálních následků se může, zvláště na dětech, projevit i v delším časovém horizontu a pokouší se navrhnout doporučení pro sociální práci v rodině postižené nezaměstnaností.Zobrazit text

Tento článek je zaměřen na zodpovězení výzkumné otázky „Jakým způsobem projekt Asistent do rodiny podporuje resilienci rodin?“. Resilience (odolnost, nezdolnost) je velmi aktuální koncept v sociální práci s rodinou, zaměřený zejména na zdroje a pozitivní potenciál klientů. Asistent do rodiny je projekt, ve kterém studenti v rámci výkonu praxe pomáhají rodinám v obtížných životních situacích. Pro zodpovězení výzkumné otázky se autorka zabývala vyhledáváním strategií v činnostech asistentů, které jsou popisovány některými autory jako strategie zvyšující resilienci. Jsou to jednak strategie zaměřené na riziko, na aktiva a na procesy v rodině, jednak pak také strategie působící na jednotlivce, na rodinu jako celek a na sociální prostředí rodiny. Byla použita kvalitativní výzkumná strategie, konkrétně metody analýzy dokumentů – záznamů asistentů ze schůzek s klienty, focus group s bývalými i stávajícími asistenty a zúčastněné pozorování. Poznatky mohou být využity k rozšíření stávajících metod práce s rodinou v pomáhajících profesích.Zobrazit text

Hlavnou ideou práce bolo prezentovať možnosti aplikácie mediácie v práci s rodinami v ohrození. Mediácia je metóda, ktorou tretia, neutrálna strana vstupuje do konfliktu a pomáha konfliktným stranám v riešení ich sporu. V teoretickej časti sa zaoberáme vymedzením základnej pojmológie v oblasti práce s rodinou, etablovaním služieb pre rodiny v ohrození a analýzou východiskových konceptov mediácie s dôrazom na mediáciu ako podporný vzťah a pomáhajúci proces.
Pomocou predostretých teoretických úvah poukazujeme v praktickej časti na možnosti aplikácie mediácie v službách pre rodiny v ohrození. Na príkladoch dobrej praxe približujeme uplatnenie parciálnych mediačných nástrojov v dennej praxi v službách pre rodiny.Zobrazit text

Článek reflektuje, na základě vybraných charakteristik situace současné rodiny, otázku etiky v sociální práci s rodinou. Zdůrazňuje podmíněnost eticky požadované kvality praxe v této oblasti sociální práce nárokem kladeným na sociálního pracovníka, resp. na jeho schopnost komplexního a fundovaného zhodnocení tíživé životní situace klienta (rodiny), v kontextu společenských vlivů a očekávání, nevyjímaje z toho podporu rozvoje jejich pozitivního potenciálu a dlouhodobých perspektiv.Zobrazit text